Postępowanie upadłościowe to przede wszystkim wspólne roszczenia wierzycieli przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi. Znając istotę prawa upadłościowego, możemy mniej więcej określić, jak wygląda ta procedura w ogólnym rozrachunku. Jednak nie jest łatwo zrozumieć poszczególne etapy w gąszczu przepisów i w świetle naszego prawa.

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa

postępowania upadłościowePostępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek uprawnionego organu, którym (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi szczególnych przypadków) może być dłużnik lub jego wierzyciel osobisty. Wniosek musi spełniać oficjalne wymogi i być należycie opłacony. W przypadku upadłości pobierana jest opłata stała w wysokości 1000 zł. Ponadto wnioskodawca musi zapłacić zaliczkę na poczet kosztów w ramach niewykonania zobowiązania. Kwota jest kwotą zryczałtowaną – jednorazową przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przedsiębiorstw, oprócz wypłaty emerytur w trzecim kwartale ubiegłego roku, o czym poinformował prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Tak więc, postępowania upadłościowe dzielą się na dwie główne części: postępowanie upadłościowe oraz tzw. upadłość zwykłą. Pierwsza część rozpoczyna się rejestracją wniosku (pod numerem sprawy „GU”), a kończy jego rozpatrzeniem przez sąd. W skrócie polega na sprawdzeniu, czy spełnione są wszystkie wymogi dotyczące upadłości tej firmy. Jednak druga zaczyna się dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli po wydaniu postanowienia o upadłości i trwa do prawomocnego zakończenia postępowania. Ostatnim etapem postępowania upadłościowego jest rozpatrzenie wniosku. Sądem właściwym jest sąd upadłościowy (czyli sąd rejonowy – sąd gospodarczy), który składa się z trzech sędziów zawodowych.

W podstawowym przykładzie po sporządzeniu ostatecznego projektu sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego. Dlaczego w modelu ? Możliwe jest również unieważnienie postępowania, np. w przypadku, gdy wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, zażądają unieważnienia postępowania, a upadły dłużnik wyrazi na to zgodę.