Audyty wykonywane są co jakiś czas w każdej firmie oraz instytucji. Audyt to nic innego, jak kontrola jakości dokonana przez niezależną jednostkę. Audyty służą zachowaniu odpowiedniej jakości. Wykonywane są według ściśle określonych procedur. Audyt może dotyczyć różnych kwestii.

Instalacja przeciwpożarowa powinna zostać poddana profesjonalnemu audytowi

profesjonalny audyt instalacji przeciwpożarowejKontrola jakości pozwala naprawić ewentualne błędy. W każdej firmie i instytucji publicznej oraz niepublicznej co jakiś czas wykonywane są audyty. To samo tyczy się firm. Audyt może być zewnętrzny lub wewnętrzny. Po każdej kontroli osoby ją przeprowadzające powinny sporządzić szczegółowy raport na temat wyników audytu. W instytucjach, takich jak szpitale, szkoły, straż pożarna oraz policja, audyty powinny być wykonywane przez podmioty całkowicie niezależne. Wówczas można oczekiwać, że dokonana ocena będzie obiektywna. W budynkach użyteczności publicznej powinny zostać założone instalacje przeciwpożarowe. Ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle ważnym elementem. Budynki użyteczności publicznej podlegają szczegółowym przepisom w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Co jakiś czas powinien być przeprowadzany profesjonalny audyt instalacji przeciwpożarowej. Ocena powinna dotyczyć stanu i sprawności urządzeń, w tym czujników dymu i gazu, odpowiedniego oznaczenia wyjść ewakuacyjnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur. Pracownicy powinni być również odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.

Audyty pozwalają na ocenę jakości urządzeń oraz przestrzegania obowiązujących procedur. Ich przeprowadzanie jest konieczne. Właściwa ocena stanu instalacji przeciwpożarowej daje pewność, że w razie zagrożenia wszystko będzie działać jak należy. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze.